سلام برعزیزانم درود برشما

ما بدون گذر از قلبمان، به ذهنمان وارد شده ايم. ما راه ميانبر را انتخاب كرده ايم و قلبمان را ناديده گرفته ايم؛ ‌زيرا توجه به دل مي تواند خطرناك باشد. دل غير قابل كنترل است و ما از هرچه غير قابل كنترل، ‌وحشت داريم. ذهن را مي توان كنترل كرد. ذهن درون شماست، ‌ولي دل در ماوراي وجودتان قرار دارد؛ در واقع شما در دلتان هستيد. هنگاميكه دلتان بيدار مي شود، تعجب خواهيد كرد از اينكه متوجه مي شويد در مقايسه با دلتان، تنها ذره اي كوچك هستيد. دل بسيار گسترده و بيكران است و ما هراس داريم در اين گستردگي گم شويم. عملكرد دل بسيار اسرار آميز است و آنجه اسرار آميز است، طبعا فرد را به وحشت مي اندازد. چه كسي مي داند چه اتفاقي رخ خواهد داد و چگونه مي توان آنچه را رخ مي دهد، ‌كنترل كرد؟ هرگز نمي توانيد خود را از قبل براي آنچه در دلتان رخ مي دهد، آماده كنيد. دل غير قابل انتظار است و راههاي آن عجيب و منحصر بفرد. به همين دليل، انسان تلاش مي كند با ناديده انگاشتن از آن بگذرد و مستقيما از طريق ذهن با واقعيت ارتباط برقرار كند.

خوش دلان شاد باشید